Detaljplanen för Kronandalen är framtagen och går ut på samråd.

– Målet är att komma igång med byggnationerna i Kronandalen nästa höst, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.

Detaljplanen möjliggör enligt Luleå kommun en tät kvartersstruktur med cirka 2 200 bostäder tillsammans med lokaler för andra verksamheter och samhällsservice. Bebyggelsen ska vara blandad med olika boendetyper och funktioner.

Planförslaget tillåter flerbostadshus i fyra till sju våningar och radhus i högst tre våningar.

Stadsdelen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg- och parkytor.

– Kronandalen ska ha karaktären av en naturstad. Vi har höga ambitioner när det gäller hållbart byggande och att knyta samman bebyggelsen med de omgivande natur- och friluftsområdena. Stadsdelen ska också utformas för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger tillförordnade stadsbyggnadschef Malin Lagervall.

Planförslaget visas från den 7 oktober till den 6 november i Stadshuset och i Kulturens hus bibliotek. Ett samrådsmöte hålls den 19 oktober i stadsbyggnadsförvaltningens lokaler på Midgårdsvägen.