Fem anbud kom in inom fackområde Hus/El/Tele/ Larm/Belysning varav ett från El-brandskyddskontroll i Boden AB. Enligt tilldelningsbeslutet i december förra året antog kommunen Ramböll Sverige AB:s ( Ramböll) och Sweco Systems ABs ( Sweco) anbud. Brandskyddskontrolls anbud gick däremot inte vidare till utvärderingen med motiveringen att offererade timpriser inte är angivna inom den prisintervall som framgår av upphandlingsdokumentet.

Men Brandskyddskontroll ansökte om överprövning och yrkade på att upphandlingen inte fick avslutas förrän den har rättats genom att en ny anbudsvärdering och i andra hand att upphandlingen ska göras om.

Kommunen i sin tur motsatte sig bifall till ansökan och framförde i huvudsak att man prövat och utvärderat inkomna anbud helt utifrån upphandlingens obligatoriska krav.Enligt förvaltningsrätten, som var första rättsinstans, så ansåg man att upphandlingsdokumentet inte strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU) eller de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Förvaltningsrätten bedömde också att det varit korrekt av Bodens kommun att förkasta Brandskyddskontrolls anbud på grund av att anbudet inte uppfyllt samtliga obligatoriska krav. Brandskyddskontroll gjorde då gällande att så var även fallet för Swecos och Rambölls anbud. Kommunen hävdade då att dessa anbud på ett tillåtet sätt förtydligats med uppgifter som redan lämnats i anbudet och att tilldelningen skett på ett korrekt sätt. Kammarrätten har dock dömt till den klagandens fördel. Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätteni stora delar utom på en punkt vilket handlar om Sweco och Ramböll uppfyllde kraven på teknisk förmåga och kapacitet. Här är det enligt kammarrätten frågan om helt nya sakuppgifter som anbuden inte kan kompletteras med efter anbudstidens utgång. Därför då skulle kommunen bryta mot llikabehandlingsprincipen och det skulle även leda till att något bolag riskerar att lida skada. Bodens kommun borde därför ha förkastat även dessa bolags anbud. Mot den bakgrunden ska upphandlingen göras om, enligt kammarrättens bedömning.

Artikelbild

| Upphandlingschefen Theresa Hägglund tycker att kommunen hanterat konsultupphandlingen på ett riktigt sätt.

Upphandlingschefen Theresa Hägglund, Bodens kommun, tycker att man hanterat upphandingen på ett riktigt sätt.

– I två av de inkomna anbuden så fanns det frågetecken kring vissa uppgifter. Vi ansåg att anbudsgivarna kunde få förtydliga dessa och att det skulle inrymmas i den möjlighet som lagen ger om att få förtydliga vissa redan inlämnade uppgifter.

– Efter förtydligandet ansåg vi att anbuden uppfyllde kraven som vi ställt och tilldelade dem kontrakt. Den tredje anbudsgivaren som lämnat ett anbud som inte alls uppfyllde våra krav, vilket bekräftats av både förvaltningsrätten och kammarrätten, överklagade vårt beslut. Kammarrättens dom säger att de tycker vi har gjort en otillåten komplettering av de båda anbuden. Dock finns det ett kammarrättsråd som är skiljaktig från domen och som anser att vi har agerat korrekt tvärtemot de två övriga. Vi måste nu besluta om vi ska överklaga domen vidare eller göra om upphandlingen, säger upphandlingschefen Theresa Hägglund.