Arbetsmarknaden är inte pressad i stål. En del jobb försvinner och andra tillkommer. Så måste det fungera i en öppen och konkurrensutsatt ekonomi. Men det kommer också med ett mänskligt pris.

De 211 anställda som varslas om uppsägning hos Gestamp Hardtech i Luleå kan tyvärr inte vara säkra på att omedelbart hitta nya arbeten, trots rådande högkonjunktur. Och de kan framför allt inte vara säkra på att hitta arbeten på sin hemort där de får användning för samma kompetens och kunskaper som de i dag besitter.

Jobb inom det konkurrensutsatta näringslivet brukar försvinna på grund av konjunkturnedgångar eller andra förändringar, som teknisk utveckling. Men de komponenter som Gestamp Hardtech tillverkar i Luleå är fortfarande efterfrågade. Nu kommer en större del av tillverkningen i stället att flyttas till andra platser i Europa.

Skälen till varslen är starkt bundna till företagets höga arbetskraftskostnader, som gör det svårt att konkurrera på en global marknad. Vilket inte gör uppsägningarna lättare att svälja för de enskilda som drabbas.

"Vi ska inte konkurrera med låga löner", är ett mantra som ofta hörs i debatten. Men om företagen inte har konkurrenskraftiga villkor, som är likvärdiga dem som gäller i konkurrentländer som exempelvis Tyskland, Danmark och de baltiska länderna, ska man inte överraskas om arbetstillfällen flyttar utomlands.

I dagens globaliserade värld är det länders relativa styrkor som är avgörande för förmågan att klara konkurrensen på världsmarknaden. När företagare överväger sina satsningar, exempelvis i vilket land de ska växa och expandera, så görs noggranna kalkyler. Nivåerna på löner, skatter och andra pålagor är givetvis inte oväsentliga i sammanhanget.

Insikten om att världen är stor och alternativen många är grundläggande men inte självklar för alla. Ju sämre konkurrensvillkor för näringslivet, desto färre jobb kommer vi att ha in framtiden. Färre jobb betyder sämre välfärd. Detta självklara samband förtjänar att upprepas.