Insändare I en insändare i Kuriren 14 maj beskyller Emma Engelmark (S) oss i oppositionen för att vara populistiska och godtyckliga. Vi vill därför klargöra vad denna påstådda populism består av.

Socialdemokraterna beslutade i april, med stöd av Moderaterna, att lägga ner sex skolor och förskolor, varav fem redan till sommaren. Vid samma tillfälle tog de beslut om en policy för effektiviseringar som innebär att skolverksamheten ska koncentreras till få och stora enheter. Detta drabbar byar och stadsdelar hårt. Skolor på landsbygden behövs om barnfamiljer ska kunna bo där. Försvinner barnfamiljerna försämras förutsättningarna för företagande på landsbygden.

Det är på landsbygden de gröna näringarna frodas och ska vi öka mängden närproducerade livsmedel och utveckla skogsnäringen måste det gå att bo och verka på landsbygden. Luleå kommun har mycket goda förutsättningar för tillväxt på landsbygden. Det är faktiskt där vi växer mest!

Artikelbild

Kuriren 14 maj.

Att i detta läge stänga väl fungerande skolor och förskolor är att slå undan fötterna för barnfamiljer och företagare. Det kommer att ge förödande samhällsekonomiska och sociala konsekvenser.

Nedläggningarna görs under parollen ”vi måste prioritera lärare före lokaler”. Problemet är att denna forcerade och ogenomtänkta åtgärd sparar mindre än tio miljoner kronor. Socialdemokraternas och Moderaternas sparbeting på skolan är drygt 100 miljoner kronor och nu finns inte mer att spara på lokaler. Fortsatt koncentration till färre och större enheter kommer att kräva nya dyra lokaler och besparingarna kommer istället att göras genom minskad personaltäthet på dessa stora enheter. Planerna är mycket vaga och saknar stöd från forskning, fakta och beprövad erfarenhet. De är rentav godtyckliga.

Vi i oppositionen har påpekat vikten av att beakta forskning, fakta och beprövad erfarenhet. Forskning visar att små skolor (mindre än 200 elever) ger bättre studieresultat än medelstora skolor (400–600 elever). Elever med utländsk bakgrund och elever med lägre socioekonomisk status främjas mest av att läsa vid en mindre skola. Detta enligt studier som refereras i kommunens egen förstudie till Framtidens skola. Detta vill vi i oppositionen ta hänsyn till.

Beprövad erfarenhet visar också att mindre skolor är att föredra. I förstudien till Framtidens skola uttryckte lärarna och rektorerna att lämplig storlek för låg- och mellanstadieskolor är 250–300 elever och för högstadieskolor 300–400 elever. De tyckte också att kommunen ska erbjuda en variation av mindre och större skolor i stad och på landsbygd. Vi i oppositionen tycker att vi ska lyssna till lärarna, det skulle göra oss till en attraktiv arbetsgivare.

Slutligen lämnades ett stort antal synpunkter in från medborgare inför beslutet om skolnedläggningarna. Någon hänsyn till dessa togs dock inte. De lyftes överhuvudtaget inte av någon annan än av oss i oppositionen. Vi lyssnade på medborgarna.

Vi i C, L, Sjvp och KD prioriterar skolan. Besparingar måste tas där de gör minst skada. Vi vet att vi genom bättre ledarskap och med mer tid kan lösa stora organisatoriska problem i kommunen som (S) nu blundar för. Vi har lagt fram ett seriöst budgetförslag som visar hur. Emma Engelmark kallar det populism. Vi kallar det att ta helhetsansvar och att vara lyhörda.

Arne Nykänen, Centerpartiet Luleå

Thomas Söderström, Liberalerna Luleå

William Torikka, Sjukvårdspartiet Luleå

Sara Önneby Nordström, Kristdemokraterna Luleå