DEBATT. Vårdförbundet har nyligen tecknat ett nytt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona för drygt 90.000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Nu är det dags att omsätta avtalet i praktisk handling i länets 14 kommuner och i Region Norrbotten.

Vi bjuder nu in Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård och blivande Regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson, till samtal om hur vi utifrån avtalet tillsammans kan trygga vårdens kompetensförsörjning och minska vårdköerna för Norrbottens invånare.

I det nya sifferlösa avtalet finns alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra livsviktiga yrkesgrupper. Erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska prioriteras, så att dessa nyckelgrupper vill stanna kvar och fortsätta handleda nya i yrket, skapa trygghet i teamen och utveckla verksamheterna.

Vi är eniga med SKL och Sobona – och därmed även med er regionalt – om att detta är nödvändigt för att säkra vårdens framtida kompetensförsörjning och kunna erbjuda regionens invånare en god och säker vård, utan vårdköer och patienter som riskerar att dö i kö.

Den negativa spiralen med en löneutveckling som stannar av redan vid 35 års ålder, med erfarna som lämnar och går till bemanningsföretag, med fördyrad vård och stängda vårdplatser följd, måste få ett slut. Arbetet med att skapa lönekarriär för dessa yrkesgrupper börjar nu.

I det centrala avtalet ingår:

1. Tydliga uppdrag till lokala arbetsgivare att prioritera löner till särskilt yrkesskickliga, vilket säkras genom regelbundna avstämningar lokalt och centralt

2. Sänkt veckoarbetstid till 34 timmar och 20 minuter för de som arbetar ständig natt, nytt i kommunerna (funnits i regionerna sedan 2016)

3. En utvecklad lokal löneprocess som säkrar möjlighet till lönekarriär och god löneutveckling för alla våra medlemmar

4. Utvecklade karriärmodeller. Här är Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning, AST, en viktig pusselbit för att få fler specialistutbildade.

5. Hälsosam arbetstidsförläggning

6. Möjlighet att säga upp avtalet efter två år om arbetsgivare och politiker inte levererar i enlighet med avtalet

Avtalet gäller från 1 april och vi förväntar oss bra dialoger, med både politiker och arbetsgivare, där vi skapar de långsiktigt bästa förutsättningarna för era medarbetare och våra medlemmar - det här måste vi göra tillsammans. Det betyder att det som står i avtalet ska börja tillämpas redan i årets löneöversyn, vilket gör att vi skyndsamt måste få till följande;

• En dialog kring kriterierna för särskilt yrkesskickliga. Enligt Vårdförbundets bedömning rör det sig om ungefär var fjärde medarbetare som är särskilt yrkesskicklig.

• Redan påbörjade löneöversyner för 2019 måste göras om utifrån det nya avtalet. Det innebär att de som definieras som särskilt yrkesskickliga bör få en löneökning med 3.300 kronor i månaden i år, för att under avtalsperiodens tre år nå 10.000 kronor mer i månaden. Övriga ska samtidigt ha en god löneutveckling.

• Samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning. Brister i till exempel schemaläggning och semesterplanering skapar både ohälsa och frustration ute på arbetsplatserna och är ett annat skäl till varför nyckelpersoner i vården lämnar sina arbetsplatser och går till bemanningsföretag. Vårdens medarbetare måste kunna planera sin fritid.

• En plan för hur karriär och specialistutbildning via exempelvis AST-tjänster också ska synas i lönekuvertet.

De utökade statsbidragen inom ramen för ”kömiljarden” måste nu också skyndsamt tas i anspråk för att verkligen minska köerna och säkra vårdens kompetensförsörjning. Vårdförbundet bjuder in till en näringsrik diskussion med er förtroendevalda politiker om hur vi bäst ska prioritera våra gemensamma resurser.

Upp till bevis!

Camilla Eriksson Sundberg,

ordförande avdelning Norrbotten

Sineva Ribeiro,

ordförande i Vårdförbundet