Insändare Svar till insändaren ”Lyssna på oss – ni sliter hjärat ur vår by”, publicerad i Kuriren 3 september.

Skolan i Luleå har bra resultat, oavsett vad vi mäts i ligger vi över genomsnittet i Sverige. Vi har fortsatt hög lärarbehörighet, vilket är en viktig förutsättning för att skapa en likvärdig skola. Vi vill även fortsättningsvis säkerställa en god kvalitet i utbildningen.

Luleå kommun behöver effektivisera sin verksamhet inom alla områden för att klara av att hålla en god välfärd och ekonomi i balans. Som insändarskribenten skriver finns det olika vägval att göra när vi effektiviserar. Den väg vi har valt handlar om att värna det elevnära arbetet, det vill säga se till att vi har bra lärartäthet och fokus på pedagogiken. Vi vet också att vi har överkapacitet i våra skolor, vilket gör att vi använder mer pengar till lokaler än jämförbara kommuner. Därför väljer vi att effektivisera i lokaler och övriga kringkostnader, till exempel att ha färre kök i stället för att minska pedagogisk personal.

När det gäller just Sörbyarna finns i dagsläget inget färdigt förslag för strukturen. Förvaltningen behöver mer tid för att ta fram ett förslag, som tar hänsyn till olika parametrar, ekonomi, avstånd, kapacitet i de olika enheterna, befolkningsprognoser med mera. Det är beklagligt, men ofrånkomligt att förslagen drar ut på tiden och jag förstår att det skapar oro.

Som politiker kan vi inte ta ställning i en fråga innan professionen har lämnat ett förslag. Vi kan inte gå händelserna i förväg och har därför svårt att prata om scenarion som i dagsläget är osäkra. Det demokratiska systemet bygger på ett samspel mellan tjänstepersoner och politiker och kräver således stor respekt och tillit till varandras roller. I många kommunala frågor kan vi politiker välja utifrån tycke, men när det kommer till utbildning har vi skollagen att följa. Elevernas utbildning går i första hand.

Oron för trygghet kommer ofta på tal, vilket jag har stor förståelse för. Det har inte med enhetens storlek att göra, utan det handlar om relationer och förhållningssätt inom skolan där ledarskapet både inom skolan och i klassen är viktigt.

Jag har tagit del av många synpunkter via mail och svarar allteftersom. Det som inkommer diarieförs och delges till nämnden när förslagen väl presenteras. Att det finns ett stort allmänt intresse för skolfrågorna är positivt och förståeligt. Barnen är vår framtid.

Emma Engelmark, Ordförande barn- och utbildningsnämnden