Efter en kritikstorm sågar nu bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) Boverkets förslag om en skrotningspremie för vedspisar. Det är välkommet, men också ett spel för gallerierna som heter duga. Det var nämligen regeringen som gav Boverket i uppdrag att ta fram förslaget om skrotningspremien.

Kostnaden för att ge medborgarna ekonomiska incitament att köra pannor och vedspisar till tippen hade enligt Boverkets beräkningar landat på fem miljarder kronor, varav bara de administrativa kostnaderna uppskattas till 1,3 miljarder kronor. Det hade varit allt annat än ett ansvarsfullt handhavande med skattepengar. Både med tanke på kulturarv, krisberedskap och sunt förnuft, då den eventuella miljöfaran med vedeldning och dess omfattning kan diskuteras.

Grunden till att regeringen ger sig på de gamla vedspisarna påstås vara det så kallade ekodesigndirektivet, som EU:s medlemsländer kommit fram till gemensamt och som ska gälla från 2022. Vad som inte tydligt framgår är att detta direktiv enbart gäller nyproducerade enheter, varför det blir mycket märkligt att då också ge sig på begagnatmarknaden för vedspisar.

I Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning, som regeringen beställt, står uttryckligen: ”Stödet är ett rent skrotningsstöd som ska bidra till att färre gamla produkter säljs på andrahandsmarknaden.” Regeringen anser att EU:s ekodesigndirektiv inte går tillräckligt långt samt implementeras för långsamt och vill skynda på processen med flera år.

Till saken hör att regeringen har tagit fram ett eget svenskt miljömål med namnet Frisk luft som fastslagits av riksdagen, och som Naturvårdsverket fått i uppdrag att implementera. Det är här som det hela blir ett mycket orent spel. I stället för att rakryggat stå upp för sin egen politik och sitt eget miljömål skyller Peter Eriksson dels på Boverket, dels på EU. Men det är inte EU som vill skrota våra gamla vedspisar, och Boverket har bara att utföra regeringens önskemål.

Definitionen på miljökvalitetsmålet som hotar de äldre spisarnas fortlevnad lyder: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Men det som blir lidande är just svenskt kulturvärde i form av de äldre vedspisar som utgör en viktig del av nationens själ. Skorsten och vedspis har under lång tid varit de svenska husens kroppspulsåder och hjärta. De har varit hemmens naturliga samlingspunkt, värmekälla och förutsättning för överlevnad och bör undantas från reglerna.