Fritidshemmet är vår nyaste skolform. Sedan 2001 utbildas inga fritidspedagoger, numer utbildas lärare med inriktning fritidshem. Läroplanen kom 2016 och från och med juli 2019 krävs legitimation för att undervisa i fritidshemmet.

Förra året publicerade Skolinspektionen en granskning av fritidshemmen med titeln ”Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle”. Där konstaterades en rad brister i de granskande fritidshemmen som gjorde det svårt eller omöjligt att leva upp till läroplanens mål. Två brister var stora barngrupper och låg personaltäthet. En annan brist som uppvisades var svårighet att jobba i längre processer. Varför? För att många fritidshem delar lokaler med skolan.

Att skapa en inspirerande miljö är svårt, speciellt när man varje dag måste städa bort den. Den plats verksamheten har till förfogande är upptagen fram tills verksamheten börjar, vilket betyder att förberedelsetid är nästintill obefintlig. I läroplanen för fritidshem står att eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Ett fritidshem och ett klassrum har inte samma utformning. Naturligtvis blir det då fritids i ett klassrum och inte klassrum i ett fritidshem.

Det är ingen bra förutsättning att bedriva fritidspedagogisk undervisning. Skapande verksamhet tar ofta stor plats, speciellt vid torktid. Många lärare i fritidshem har fått skynda in på morgonen för att plocka undan innan eleverna kommer in till dagens första lektion. Samma sak återkommer i elevernas lek. Många barn vill fortsätta sina lekar dagen efter, men måste alltid plocka fram och städa bort det som behövs. Det resulterar i en stökigare miljö och att det tar tid för eleverna att komma igång med en lek.

När skolorna i Sörbyarna slås ihop i Antnäs kommer elevgrupperna öka och utrymmet för fritidshemmet minskas. ”En sammanhållen skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus, goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt, uttryckssätt och material” skrev Luleå kommun 21 januari 2016. Hur det ska gå till undrar jag, när Antnässkolan om ett år växer till runt det dubbla elevantalet i befintliga lokaler?