Att mobiler inte hör hemma i klassrummen borde vara självklart. Lugn och ro är en förutsättning för studier och bra lärande.

Men det är inget som riksdagen bör lagstifta om, vilket Liberalernas partiledare Jan Björklund med partikollegor skriver på DN Debatt (5/1). Låt i stället rektor vara rektor.

Fortsatt sjunkande skolresultat ger skäl till oro. Enligt Skolverket saknade 17,5 procent av eleverna i årskurs 9 förra våren behörighet till gymnasiet. Det är en försämring med ytterligare 0,6 procentenheter sedan föregående läsår.

Samtidigt tvingas universiteten sänka standarden på utbildningar då studenter i allt större utsträckning saknar de förkunskaper som krävs.

Enligt Skolverkets it-uppföljning (2016) stör eleverna inte bara sig själva med sin mobilanvändning, utan även grannen på skolbänken bredvid.

28 procent av gymnasieeleverna uppger att de störs av sin egen användning och 16 procent att de störs av andras. Av gymnasielärarna uppger 69 procent att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevers användning av sms, chatt, spel eller sociala medier.

En studie från London School of Economics (2015) visar att provresultat i brittiska skolor kraftigt förbättras med mobilfria lektioner.

Till större delen beror detta på att lågpresterande elever lyckas bättre, varför mobilfria lektioner är en god investering för mer jämlika livschanser.

Skolundervisningen har mycket att vinna på ett mobilförbud och en bättre studiemiljö i klassrummen. Allra mest att vinna har skolor med dåliga resultat och elever från studieovana hem.

Skillnaden i gymnasiebehörighet mellan elever med högutbildade föräldrar och dem vars föräldrar enbart har kortare utbildning är 17 procentenheter. För att minimera antalet störningsmoment så att eleverna kan tillägna sig den utbildning de har rätt till är det därför viktigt att skolor har en bred palett av verktyg.

I skolan ska koncentrationen ligga på det som sker i klassrummet. Kunskap är viktigt och det är bra att politiker reagerar, men det är lärarnas och rektorernas uppgift att hålla ordning i klassen. Det måste därför vara upp till rektorerna själva att avgöra vilka åtgärder som krävs på varje skola.

Det kan vara nog så svårt att slita sig från spel, kontakter och sociala medier men det är rektorernas och lärarnas uppgift att upprätthålla en god studiemiljö. De ska ha befogenhet att hålla ordning och se till att eleverna får de kunskaper som de behöver. Politiker ska skapa förutsättningar för rektorer och lärare att göra sitt jobb, inte gå in och peta på detaljnivå. Goda intentioner ursäktar inte politisk klåfingrighet.