Insändare Den anonyme skribenten Undrande har en rad påståenden och direkta felaktigheter om Lulebo vi vill bemöta.

Läs: Är aktieutdelningen från Lulebo lagenlig

Lulebo fick under våren 2018 i uppdrag av ägaren Luleå Kommunföretag att genomlysa och fastställa vilket underhållsbehov som förelåg. Detta skulle redovisas till ägaren vid halvårsskiftet 2019 vilket har gjorts grundat på en preliminär rapport av WSP, se nedan.

Artikelbild

| Kent Ögren bemöter tillsammans med Emma Engelmark den tidigare insändaren.

"Skulden fanns inte redovisad i bolagets årsredovisning (balansräkning ) för år 2017........" enligt insändaren.

Skulle siffrorna redovisas i bolagets balansräkning/ årsredovisning för 2017? Nej, så vare sig kan eller ska det göras nu eller i kommande årsredovisningar. Enligt Årsredovisningslagen samt redovisningsregelverket K3 som Lulebo tillämpar finns ingen skyldighet eller ens möjlighet att göra avsättningar för framtida ännu ej utförda underhållsåtgärder. Det innebär att en beräknad underhållsskuld INTE gör att det finns fel i Lulebos årsredovisning, vilket även konstaterats av Lulebos revisor.

Konsultbolaget WSP anlitades under sommaren 2018 för att göra en översiktlig bedömning av underhållsbehovet. Man kom fram till att underhållsbehovet för Lulebo uppgår till totalt cirka 3 Mkr inom 5 år och totalt 800 mkr under efterföljande år.

WSP har därefter anlitats för att besiktiga beståndet i syfte att ha en ännu bättre grund för beslut. Konsultbolaget har lämnat en preliminär rapport där man redovisat följande underhållsbehov: initialt 2020 600 mkr, mellan 2021 och 2025 i genomsnitt 300 mkr per år och mellan 2026 och 2039 cirka 70 mkr per år, totalt 3 miljarder från idag och 20 år framåt. Slutrapport kommer att erhållas i början av augusti.

I Lulebos årsredovisning för 2018 finns i förvaltningsberättelsen redovisat uppdraget från ägaren att genomlysa och fastställa underhållsbehovet. Utifrån de inventeringar och kartläggningar som under det senaste året genomförts av fastigheternas skick kommer Lulebo under hösten att inleda arbetet med att ta fram underhållsplaner, på kort och lång sikt, utifrån enskilda fastigheters behov.

De vinster som uppstod när en del av Lulebos lägenheter såldes 2015-2016 tillhör inte enbart bolaget, utan tvärtom alla Luleåbor. Därför är det högst rimligt att kommunen som ägare tog ut en mindre del av vinsten och i sin tur kunde använda dessa medel för att upprusta stadsdelar, bygga lekplatser, bygga Hertsö badhus med mera. Allt utan att behöva låna pengar som ska betalas av kommande generationer. Luleå kommun har självklart följt de lagar och regler som gäller för detta. Lulebo har fortfarande en försvarlig kassa och har de senaste åren gjort omfattande arbete för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Lulebos ekonomi, renovering och underhåll av fastigheter och nybyggnation måste hyresintäkterna bära. Något annat alternativ finns inte om Lulebo ska vara ett långsiktigt hållbart bostadsföretag. Vi är trygga att vi med de senaste årens arbete och de planer som ligger framför oss kommer skapa ett Lulebo som har nytta för enskilda hushåll och Luleå kommuns utveckling.