I skollagen står det att skolan ska vara en plats som är fri från kränkande särbehandling. Trots det upplever många elever med bakgrund i ett annat land än Sverige att de under sin skolgång utsätts för rasism i skolan. Teskedorden arbetar kontinuerligt med att förse skolor med material och underlag för att främja mångfald och inkludering. Därför har vi tagit fram Sveriges första app mot rasism.

Med applikationsspelet Reality Check vill vi nå ungdomar i åldrarna 13-19 år. Spelet är utvecklat för att utmana fördomar och normer och är baserat på ungdomars upplevelser av rasism i vardagen. Appen med tillhörande handledning ska inspirera till samtal om rasism och andra former av intolerans. Både lärare, elever och allmänheten kan använda sig av appen och ladda ner den kostnadsfritt.

Orsakerna är många till att rasismen breder ut sig, men en av de främsta orsakerna, tror vi på Teskedsorden, är bristen på igenkänning. Om en själv aldrig varit utsatt för diskriminering utifrån händelser kopplade till rasism och fördomar blir det svårt att ta till sig delar av problematiken. Med appen Reality Check får eleven med egna ögon se hur det är att bli dömd utifrån sin bakgrund eller utseende.

Skolan är en av de viktigaste arenorna vi har i arbetet med att främja mångfald och inkludering. Att ungdomar i tidig ålder får reflektera över hur andras vardag kan se ut bidrar till att göra skolan till en säker plats för alla.

Reality Check är en app som främst riktar sig till elever, men det stora ansvaret för att göra skolan till en inkluderande plats ligger på lärare och ansvariga politiker. Det räcker inte med att det står i skollagen att skolan ska vara en plats för alla, det måste finnas handlingsplaner och utbildningar för att motverka rasism som är obligatoriska för skolan att följa. En kurs om inkludering i skolan skulle till exempel kunna vara en del av lärarutbildningen.

Vi tror på en skola som uppmuntrar till diskussion bland eleverna, därför måste varje lärare vara uppdaterad och ha verktyg för att hantera de obekväma diskussioner som oundvikligen kommer att uppstå i klassrummet. Detta är särskilt angeläget i år då det är valår och de politiska diskussionerna kommer att intensifieras i hela samhället.

Vi saknar politiska initiativ om hur skolan ska bli en trygg plats för elever som riskerar att utsättas för diskriminering eller kränkande särbehandling. Med appen Reality Check hoppas vi kunna bidra till att skapa en miljö i skolan som uppmuntrar till reflektion, medmänsklighet och inkludering av det som kan tänkas vara annorlunda från en själv. På så sätt kan vi börja skapa en skola som är en trygg plats för alla.