Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov. Därför måste hyresförhandlingssystemet fungera på ett sätt som förhandlingsparterna är nöjda med.

Tyvärr upplever de allmännyttiga bostadsföretagen attförhandlingsarbetet mellan parterna runt om i landet fungerar dåligt bland annat på grund av brist på samsyn om vilket underlag som ska läggas till grund för hyresförhandlingen. Marknadens parter måste därför ta gemensamt ansvar för att värna och utveckla hyresrätten.

Mot den bakgrunden tillsatte SABO:s vd Anders Nordstrand den arbetsgrupp med vd:ar från nio medlemsföretag som vi ingår i. SABO är bransch- och intresseorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen. Uppdraget är att utarbeta förslag på hur hyresförhandlingssystemet kan förbättras och utvecklas. Nu har vi i arbetsgruppen kommit fram till följande förslag som har förankrats hos SABO:s styrelse.

Bostadsföretagen vill ha förutsägbarhet och en längre planeringshorisont, men förhandlingarna fungerar inte om hyresgästparten i första hand bevakar hyresgästernas kortsiktiga intressen. Hyresgästerna vill ha en lugn och stabil hyresutveckling och veta varför hyran höjs. Därför behöver parterna ta ett gemensamt ansvar för hyresrättens långsiktiga utveckling och fortlevnad som en attraktiv och konkurrenskraftig upplåtelseform.

En utveckling av hyresförhandlingssystemet är nödvändigoch brådskande för att åstadkomma stabila och hållbara förutsättningar för både hyresgästkollektivet och fastighetsägare. Dels för att upprätthålla kvalitén i fastighetsbeståndet, dels för att bibehålla hyresrättens konkurrenskraft genom att bygga och upprusta hyresrätter i takt med befolkningstillväxten och med en långsiktig ekonomisk stabilitet. En långsiktighet gagnar båda parternas intressen.

Klarar parterna inte av att ta detta ansvar riskerar hyresrätten att gå en mörk framtid till mötes, vilket vore olyckligt med tanke på hyresrättens alla fördelar och behovet av fler hyresbostäder.

De förändringar som är nödvändiga kan rymmas inom nuvarande system, men bygger på att tillämpningen utvecklas. De viktigaste problemställningarna vi har identifierat avser vilket underlag som ska ligga till grund för hyresförhandlingarna.

Vårt förslag:

# De lokala parterna förbinder sig att gemensamt ta ett långsiktigt ansvar för hyresrättens utveckling på orten.

# De lokala parterna genomför en strukturerad hyresdialog, vilken ska utmynna i den årliga hyresförhandlingen.

# SABO och Hyresgästföreningen centralt stödjer de lokala parternas arbete med att utveckla en strukturerad hyresdialog.

# Underlaget för hyresdialogen bör vara ett antal nationella och lokala parametrar som har betydelse för ekonomi, förvaltning och utveckling av bolagets bostäder.

Vi anser att ovanstående åtgärder är nödvändiga och brådskande för att få till ett väl fungerande hyresförhandlingssystem och föreslår att hyresmarknadens parter genom ett handslag kommer överens om att gemensamt ta ansvar för att värna om och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster.

Nu ser vi fram emot en konstruktiv dialog och samverkan för att åstadkomma ett välfungerande hyresförhandlingssystem.

Magnus Pekkari,

vd Pajalabostäder

Maria Sandström,

vd PiteBo

Medlemmar i SABO:s vd-grupp för hyror