När skogsägare brukar de marker de äger skapas värden för hela samhället.

Att skogen ger oss virke, papper, värme, skatteintäkter och arbetstillfällen på landsbygden är självklart för de flesta. Men att den även ger oss fordonsbränsle, plaster och textilfibrer som ersätter fossilbaserade material och bränslen är mer okänt.

Dessutom tar skogens växande träd upp koldioxid i sin fotosyntes och bidrar till klimatförbättring. För att nämna några samhällsnyttor.

Men för att skogen ska kunna skapa dessa miljömässiga och ekonomiska värden för samhället krävs det att den enskilda äganderätten är stark och tydlig. Inte förrän då kan markägare ta det yttersta ansvaret för att utnyttja och förädla skogens resurser, inte förrän då är det markägarens vilja och önskemål och ingen annans, som spelar roll.

Därför är det avgörande att den enskilda äganderätten utgör en grundbult i samhället.

Tyvärr börjar landets enskilda skogsägare bli medvetna om hur svagt skyddet för deras egendom är. Myndigheternas upptäckter av bombmurklor och lavskrikor leder till avverkningsförbud. Bärplockare och turismföretag skräpar ned och förstör utan att lämna ersättning. Skogsstyrelsens förändrade mätmetoder för nyckelbiotoper betyder att virke från vissa markarealer plötsligt inte går att sälja.

Bland annat därför är det välkommet att en politisk majoritet i riksdagen bestående av M, C, KD, L och SD ställer sig bakom skyddet av en stark äganderätt, och nyligen röstade igenom ett tillkännagivande till regeringen om att en parlamentarisk kommitté om stärkt egendomsskydd bör tillsättas.

Socialdemokraterna, som sällan talar klarspråk om sin inställning till den enskildes rätt till sin egendom, röstade emot – trots att en utredning om stärkt äganderätt ingår i Januariöverenskommelsen (Jöken) .

Ur socialistisk synvinkel utgör det enskilda ägandet ett orosmoln då det utopiska idealsamhället ska inrättas. För en fungerande marknadsekonomi, och ett decentraliserat och produktivt skogsbruk som det svenska, är äganderätten däremot helt avgörande.

Då markägarens möjlighet att bruka sin egen skog störs, störs också det som möjliggör årliga exportintäkter på 120 miljarder kronor, direkt och indirekt sysselsättning åt 200 000 personer, samtidigt som vi i dag har mer virke i skogen än någonsin.

När Socialdemokraterna sviker Jökens skrivning om att en utredning om stärkt äganderätt ska tillsättas ökar trycket på Centerpartiet och Liberalerna. Stefan Löfvens regering påstås ju vila på att väsentliga delar av överenskommelsen verkligen genomförs.