Insändare På barn- och utbildningsnämndens möte den 19 juni presenterades muntligen ett långtgående förslag om nedläggning av skolor i Sörbyarna. Av uttalanden från skolförvaltningens sida framgår det nu att detta ”utspel” inte var särskilt väl förberett. Det blev svårt att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. De ekonomiska argumenten för en skolnedläggning höll inte vid en närmare granskning. Nybyggnationer blir dyrare att driva än redan existerande lokaler. Och nedlagda skolor leder inte till en omedelbar besparing för kommunen. Kommunens så kallade lokalbank är inte gratis.

Juniförslaget skapade av naturliga skäl stor oro hos berörda parter. Bland annat fick det till följd att de utpekade skolorna inte fick några sökanden till de lediga tjänsterna. Förslaget skapade turbulens bland personalen och riskerar personalflykt. Vem vill arbeta på en skola som skall läggas ner?

Att det i debatten framhållits att Luleå kommun sätter elever och lärare i främsta rummet - och inte lokaler - rimmar illa med kommunens sätt att agera. I sin strävan att klara av kommunledningens krav på besparingar har fokus hamnat på lokaler medan utbildningens huvudaktörer, nämligen barnen och lärarna, har kommit i bakgrunden. Av detta resonemang har också framgått att större skolor är att föredra framför mindre. Återigen fokus på det fysiska, det vill säga på lokalytor och möjligheten att den vägen sänka kostnaderna genom färre kvadratmeter per elev.

De nedläggningshotade skolorna är i gott skick. Och nyinvesteringar har gjorts. Som exempel kan nämnas att kommunen för två år sedan investerade miljonbelopp i ett nytt energisystem med bergvärme för skolan i Ersnäs. Elva borrhål försörjer numera skolan.

Att landsbygden står och faller med den samhälleliga och sociala infrastrukturen är vi, som bor i Norrbotten, experter på. Regeringen har i dagarna lagt fram förslag som förbättrar förutsättningarna för en levande landsbygd. Det är rimligt att en kommun som Luleå följer i regeringens fotspår. Då handlar det om att utveckla och inte avveckla byar i kommunen.

Vi tror på vidsynthet, på att arbeta på lång sikt, på förnuftet och att detta är ledstjärnor även för vår kommunledning. Därför kommer sörbyaskolorna, inklusive skolan i Ersnäs och Klöverträsk, att leva vidare. Nu på lördag den 14 september låter vi denna övertygelse ta sig uttryck i en manifestation med samling vid Gula paviljongen i Luleå centrum klockan 13.

Elaine Blomqvist

ordförande Ersnäs byaförening

Helena Strandberg

ordförande Ersnäs hembygdsförening

Rickard Engström

ordförande Ersnäs IF

Camilla Johansson

ordförande Ersnäs amatörteater