Några av våra svåraste och mest akuta samhällsutmaningar kan lösas av digitaliseringen. I Norrbotten arbetar redan i dag många människor med att utveckla digitala lösningar, men det behövs fler. Ansvariga politiker borde skyndsamt bistå i det arbetet.

Den digitala sektorn sysselsätter omkring 300 000 personer, om man räknar med arbetsplatser som står utanför den egentliga IT- och telekombranschen. En stor del av sysselsättningen finns inom industri, logistik, handel, finans och offentlig sektor. Närmare hälften av Sveriges produktivitetstillväxt står IT- och telekombranschen för i dag, men över tid kommer andelen att öka ytterligare.

Dessvärre lider sektorn av omfattande kompetensbrist. I Norrbotten kommer uppskattningsvis 2 500 IT-experter att saknas år 2022. IT&Telekomföretagen publicerade i höstas en undersökning som identifierade det skriande behovet. Det är uppenbart att de åtgärder som hittills har genomförts inte är tillräckliga.

För att IT-kompetensbristen inte ska få allt för negativa konsekvenser för Sverige föreslår IT&Telekomföretagen följande åtgärder:

1. Kraftfullare generella satsningar på digitalisering:

• Kompetensutveckla alla beslutsfattare inom offentlig sektor.

• Stärk samordningen mellan Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet.

• Effektivisera myndighetssamverkan – börja med att omdefiniera Arbetsförmedlingens roll.

2. Satsningar på skola, ungdomar och yrkesval:

• Genomför regeringens nationella strategi för skolväsendets digitalisering.

• Reformera lärarutbildningen i grunden, med digitalisering som en bärande del.

• Samverka tätare med arbetslivet för att förbättra ungdomars kunskap om yrken inom sektorn.

3. Satsningar på högre utbildning och modeller för fortbildning under karriären:

• Tillsätt en kommission för att främja livslångt lärande.

• Ge studenter på högskoleutbildningar bättre arbetslivsförberedelse.

• Prioritera yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet.

4. Främjande av migration och integration:

• Ta fram en nationell strategi för talangattraktion.

• Satsa på en ökning om minst 10 000 fler internationella toppstudenter som söker sig till svensk högskola.

IT&Telekomföretagen drar sitt strå till stacken genom att runtom i landet bjuda in politiker till samtal, för det är nödvändigt med en aktiv och konstruktiv dialog med beslutsfattare inom alla sektorer för att finna långsiktiga lösningar. Att digitaliseringen erkänns som en topprioriterad och en strategisk ledningsfråga är absolut nödvändigt. Om den isoleras till enskilda ”IT-avdelningar” är vår framtid i fara. Frågan är alldeles för viktig, inte minst för Norrbotten.