I Stockholm pågår rättegången mot Rakhmat Akilov, mannen som erkänt det fasansfulla terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året. I Bryssel pågår rättegången mot Salah Abdesalam, mannen som misstänks för inblandning i terrordåden i Paris i november 2015.

Åter påminns vi om de attentat som drabbat oskyldiga människor i till exempel Stockholm, Paris och Berlin, Nice, Manchester, London, Bryssel och Barcelona.

Gemensamt för attentaten är att de sannolikt kunde ha förhindrats om EU hade haft ett djupare, bättre och mer välfungerande antiterrorsamarbete mellan medlemsländerna.

Flera förändringar måste ske:

# Informationsutbytet mellan medlemsländerna måste effektiviseras.

# EU:s polissamarbete måste utvecklas till något som kan liknas vid ett EU:s FBI, alltså ha en gemensam polisstyrka som har befogenhet att arbeta i hela EU och som tillsammans med nationella polisstyrkor kraftfullt kan bekämpa brottsligheten.

# Terrorfinansiering måste stoppas.

# Samarbetet mellan polismyndigheterna i EU måste fördjupas och förstärkas.

# Avradikaliseringsprogram måste arbetas fram och införas, samtidigt som det förebyggande arbetet på gräsrotsnivå måste intensifieras.

Det är också viktigt att från gräsrotsnivå till internationell nivå motverka framväxten av parallellsamhällen och utanförskap.

Fri rörlighet är en av grundpelarna i EU. Den måste värnas. Men med den fria rörligheten följer en skyldighet för medlemsländerna att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet.

En undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Expressen i februari visar att lag och ordning är den viktigaste valfrågan för de svenska väljarna i år. Var femte svensk, dubbelt så många som i fjol, tycker att det är den viktigaste frågan.

En undersökning från i december gjord av Eurobarometern visade att 92 procent av de tillfrågade vill att EU ska ha en övergripande strategi för att motverka terrorism och annan grov brottslighet.

Problemet är inte att det finns för lite information utan att samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller att dela och tolka den inte fungerar tillräckligt bra. Informationsutbytet försvåras av att olika system används. Till exempel finns det ett system som samlar in fingeravtryck och ett annat som samlar in kriminalregister från människor som inte är EU-medborgare.

Tidigare har kampen mot terrorism huvudsakligen varit de enskilda medlemsländernas ansvar och inte EU:s. De senaste årens terrordåd visar att terroristerna inte känner några landsgränser. Därför har EU tagit ansvar för att leda arbetet mot terrorism.

I Europaparlamentet och i ministerrådet, där ministrar från de olika medlemsländerna ingår, jobbar vi just nu för fullt med det lagförslag som EU-kommissionen har presenterat kring förbättringar inom polisiärt och rättsligt samarbete, cybersäkerhet och spårning av terrorismfinansiering.

Som ledamot i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och rättsliga och inrikes frågor, arbetar jag med att utvidga mandatet för den europeiska byrån som förvaltar EU:s it-system. Om det sker blir det till exempel betydligt lättare att övervaka om potentiella terrorister reser in i eller ut ur EU.

Inom kort deltar jag i förhandlingsarbetet kring ett förslag som rör informationsutbyte mellan EU:s stora databaser.

Förhoppningsvis kan myndigheter på EU-nivå och i medlemsländerna snart samarbeta mycket enklare och mer effektivt, dra nytta av den information som redan finns - allt för att vara bättre rustade att förhindra framtida terrordåd.

Det måste bli enklare att gripa enskilda brottslingar och medlemmar i terrornätverk som rör sig mellan olika länder och ställa dem inför rätta. Och därför bör EU:s enhet för rättsligt samarbete, Eurojust, byggas ut så att myndigheten också omfattar en europeisk åklagarkammare. Då kan brottslingar och terrornätverk som opererar över nationsgränser effektivare gripas och ställas inför rätta.

Samtidigt som EU vidtar åtgärd efter åtgärd får allmänhetens frihet inte inskränkas av de mörka krafter som vill skrämma oss alla.

När terrorister hotar med våld och ställer människor mot varandra, så måste vi alla rakryggat stå upp och försvara vårt fria, mångkulturella och öppna samhälle i EU.