Det går bra för svensk ekonomi. Tillväxten är stark. Sysselsättningen ligger på en generellt hög nivå. Investeringarna i bostäder, förskolor, sjukhus, vägar och järnvägar ökade med tolv procent under 2017. Det är den kraftigaste investeringsökningen i samhällsbygget på mer än ett decennium.

De kommande tio åren växer Sverige med en miljon invånare. Samtidigt börjar den heta byggkonjunkturen kylas av redan 2018. De närmaste åren blir därför viktiga av två skäl. Dels för att byggtakten ännu inte är i nivå med den kraftiga befolkningsökningen. Dels för att satsningar på väg och järnväg än mer bör fungera som en motor för bostadsbyggande.

Statens goda ekonomi öppnar ett fönster för lånefinansiering av större infrastrukturprojekt. Det ger i sin tur vidgade arbetsmarknader och möjliggör nyproduktion av bostäder på fler platser. Men för att säkerställa bostadsproduktionen och framtida renoveringsbehov krävs en attraktiv, sund och säker byggindustri.

Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar. Samtidigt ser vi hur tudelningen av arbetsmarknaden förvärras och långtidsarbetslösheten ökar. Därför måste utbildningsvägarna för yrkesarbetare kortas och anpassas efter branschens behov.

Tillsammans med Installatörsföretagen har Sveriges Byggindustrier tagit fram ett förslag till en ny form av företagslärlingssystem - branschstyrt, åldersneutralt och som bygger på möjligheterna till anställning. Det är dags att sluta lappa och laga i befintliga system där skolan och eleverna dikterar villkoren i stället för branschen.

I vårt förslag ges lärlingen anställning direkt i företaget. Utbildningens innehåll är tydligt formulerat för det aktuella yrket. Branschen åläggs att säkerställa en fullgod kvalitetssäkring av själva lärlingsutbildningen. Det kombineras med en statlig organisation som ansvarar för kravställning och uppföljning av olika branschmodeller.

Företag som är villiga att ta ett utbildningsansvar får ett ekonomiskt bidrag från staten. Men för att bredda rekryteringen behöver branschen också bli bättre på att förstå hur olika människor med olika bakgrund bidrar till utveckling. I dag finns byggbodar som gör det möjligt för kvinnor och män att dela arbetsplats och ändå vara privata. Riktad utbildning i byggsvenska är ett annat sätt att öka attraktiviteten.

Sverige är ett land som konkurrerar med kvalitet, oavsett vara eller tjänst. Med hjälp av en branschstyrd lärlingsutbildning är vår förhoppning att fler ges möjlighet att känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan.

Fredrik Kristiansson,

lokalchef Norrbotten Sveriges Byggindustrier

Catharina Elmsäter-Svärd

vdför Sveriges Byggindustrier