Insändare ”Knappt har rökmolnet efter kampen om Återvinningscentralen lagt sig, så dyker det nya hotfulla moln upp.” Lövskatans detaljplanelagda rekreationsområde är åter en het fråga för kommunens strateger.

I insändare i lokalpressen den 18 december 2018, presenteras nya exploateringsplaner för Lövskatans detaljplanelagda rekreationsområde. I spetsen för dessa utvecklingsplaner går kommundirektören Mikael Lekfalk, strategen vid samhällskontoret Lena Bengtén samt samhällsutvecklingschefen Maria Nordgren. Budskapet är följande: ”Luleå kommun ska växa, nya byggnader och industrier skall uppföras. Bostadsområden ska förtätas, man skall blanda bostäder och verksamheter för att skapa en blandning av funktioner. Bostadsnära industrier med särskild verksamhet kan placeras i angränsning till bostadsområden med motivering att om verksamheten upplevs störande, finns det möjlighet för boende att anmäla störning till kommunens tillsynsenhet. Detta ska bidra till att minska behovet av resor!

Bostadsnära industrier, nytt grepp för strateger i kommunen

Gällande Lövskatan menar strategen att ”det finns politiskt beslut om att det är önskvärt att göra en prövning av ny användning för det detaljplanelagda rekreationsområdet på Lövskatan.” Detta uppges vara Luleå kommuns policy och ambitioner. Med andra ord vill kommunen slå fast att de har rätt att förlägga industrier nära bostadsområden och som jag förstår det, framförallt på Lövskatan.

Vi vet som boende på Lövskatan hur svårt att det är att få rättelse trots återkommande anmälningar om buller, utsläpp och föroreningar. Samhälsutvecklingschefens svar i insändaren förefaller vara ett urklipp från Grönköpings veckoblad utifrån att dagens debatt mera handlar om att förhindra och begränsa industriell verksamhet i bostadsområden. Att dessutom motivera bostadsnära industrier med minska behovet av resor synes taget ur luften. Fråga oss på Bragegatan om trafiken har minskat alltsedan, industriområden i närheten och runt om har ökat i omfattning. Det är precis tvärtom, den tunga trafiken har ökat ofantligt och med den föroreningen av luften.

Nej, knappt har man hämtat igen sig från förra duvningen om kommunens planer att flytta Kronans hela återvinningscentral till Lövskatans detaljplanelagda rekreationsområde. Nu blev det inte så! Kommunen backade. Kommunalråden Nordström och Stålnacke uppgav att de hade tagit till sig av de sakliga argumenten som framförts i debatten om ett stort NEJ till flyttningen av ÅVC:en.

Dessa sakliga argument handlar i korthet om vikten av att bevara skogen i rekreationsområdet på Lövskatan för att den utgör ett skydd för nedsmutsning, buller och utsläpp. Skogen är ett filter och en så kallad ”naturens lunga”. Den renar luften och marken. I detaljplanen kan vi läsa, citat ”Där säkerställs nu ett grönområde; ett välbehövligt rekreationsområde för bostadsbebyggelsen på Lövskatan”. Vi behöver ha kvar skogen.

Lövskatan är inklämt mellan fyra bostadsnära industriområden med miljöfarlig verksamhet! Verksamheterna med SSAB, järnvägen och industriområdet efter Bragegatan med bland annat metallåtervinningsföretaget Cronimet samt Föreningsgatan med bland annat företagen Veolia och Swebor. Det borde räcka med förtätning! Dessutom är Lövskatans bostadsområde nästintill omringat av de två mest trafikerade trafiklederna i kommunen, nämligen Svartö- och Hertsölederna med tung industritrafik dygnet runt. I nära anslutning finns bensinstationer som även de har c-klassad miljöfarlig verksamhet med stor mängd trafik. Vi bär mer än nog av den expansion som föreslås i kommunen.

Lövskataföreningen förde under flertal årtionden en aktiv kamp mot föroreningarna från LKAB:s malmhögar, där föreningen gick vinnande ur striden mot företaget. LKAB dömdes att betala ersättning för den miljöförorening som malmdammet orsakade. Vilket annat område i kommunen har behövt försvara sin boendemiljö såsom Lövskatan? Vi har mer än väl gjort skäl för att ha kvar detaljplanelagda rekreationsområde. Gammelskogen som finns i området är i sig är skyddsvärd med fridlysta växter och ett eldorado för småfåglar.

Att kommunens strateg visar på kartan och menar att lövskataborna har goda möjligheter till rekreation och utpekar en nätt promenad på 4.5 km genom ogenomtränglig sumpskog till Hertsöträsket och Ormberget. Tant med rullator håller nog inte med strategen att detta är tillgängligt.

Vidare framkommer av insändaren från den 18:e december 2018 att strategerna har för sin översiktsplan haft dialoger med olika grupper av Luleåbor i olika åldrar. Dock saknas dialog med de boende på Lövskatan. Och en sådan dialog med boende på Lövskatan måste äga rum innan ett beslut som gäller Lövskatan tas. Det är ingen bra reklam för kommunen att ständigt vara i fejd och propsa på sina oönskade utvecklingsplaner. Det detaljplanerade rekreationsområdet fyller sin funktion och den måste vara kvar!

Lövskatabor