Länsstyrelsen vill bemöta några av de synpunkter som finns i Jägareförbundet Norrbottens insändare om björnjakt i Norrbottens-Kuriren den 20 maj.

Björnen är en strikt skyddad art enligt EU:s art- och habitatdirektiv 1) och all jakt på björn är därmed ett undantag från skyddet. Kriterierna för att bevilja skyddsjakt respektive licensjakt skiljer sig åt. Syftet med licensjakten är att reglera björnstammens storlek medan skyddsjakten enbart syftar till att förhindra att en allvarlig skada uppstår.

Det är en lagstadgad möjlighet för den som lider skada av rovdjur att ansöka om skyddsjakt. Länsstyrelsen kan inte, som jägareförbundet tycks mena, avstå från att handlägga en sådan ansökan och ska, om de strikta kriterierna är uppfyllda, också bevilja den. Detta gäller även om skadorna orsakas av en björnhona med ungar. All jakt ska genomföras etiskt och så att djuret inte utsätts för onödigt lidande, det gäller självfallet även skyddsjakt. Majoriteten av all skyddsjakt utförs av den som ansökt om skyddsjakt och länsstyrelsens uppgift är att kontrollera jakten. Endast i vissa fall och för att effektivisera skyddsjakten kan länsstyrelsen bevilja användandet av motordrivna fordon, till exempel helikopter.

Under några år efter björnspillningsinventeringen 2010 bedömde länsstyrelsen att det fanns ett behov av att minska björnstammen, bland annat för att minska skadorna på rennäringen, och beslutade därför om relativt höga tilldelningar till licensjakten. För två år sedan presenterade det skandinaviska björnprojektet beräkningar som visade att björnstammen minskat i hela landet men framför allt i Norrbotten och Jämtland. Den uppskattade minskningen var så pass stor att björnen åter hamnade på rödlistan som en "nära hotad" art. Länsstyrelsen delar björnprojektets bedömning att stammen minskat vilket också björnobservationer under den första älgjaktsveckan indikerade. I väntan på resultatet av årets björnspillningsinventering anser länsstyrelsen därför att det sammanlagda uttaget på licensjakt och skyddsjakt bör vara lägre än tidigare år.

När länsstyrelsen fastställer hur många björnar som får skjutas på licensjakten tar vi hänsyn till det antal som skjutits på skyddsjakten. För den preliminära bedömningen av jaktkvoten använder vi skyddsjaktsstatistik från tidigare år men kan i det faktiska beslutet i början av juni nyttja mer exakta siffror, eftersom merparten av skyddsjakterna genomförs under maj månad. Att inte ta hänsyn till hur många björnar som skjutits på skyddsjakten vore direkt oansvarigt. Det vi ska besluta om är ett sammanlagt hållbart uttag för att upprätthålla en livskraftig björnstam i Norrbotten och bidra till björnens gynnsamma bevarandestatus på nationell nivå.

Jakttider för licensjakt på björn fastställs i Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2010:7 och är således inget som länsstyrelsen kan göra avsteg ifrån, vilket Jägareförbundet och Mikael Samuelsson naturligvis är väl medvetna om.

Britta Wännström,

avdelningschef, miljöavdelningen länsstyrelsen i Norrbottens län

1) Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.