Sommaren är över oss och med den så följer även detta år ett rekordstort antal Pride-festivaler runt om i Sverige. Luleå har hunnit bygga en bra tradition runt ett växande Pride. Det är bra. Pride spelar stor roll för att sätta strålkastarljuset på hbtq-frågor och på hbtq-personers livssituation. Men det finns en risk att perspektiven försvinner när paraden är över.

Det är därför viktigt att jobba lokalt med hbtq-frågor även när det inte är Pride. Alla kan göra något för att fortsätta framåt. Några perspektiv som vi ser som viktiga för det lokala hbtq-arbetet ryms inom det hbtq-lyft som vi moderater lanserade redan 2014. Hbtq-lyftet handlar om att öka kunskap och kompetens om hbtq-personers situation och skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro för alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det innebär att vara tydlig med att se varje människa, varje individ, och skapa möj¬ligheter att leva på egna villkor. Det är ett politiskt perspektiv som sätter den enskilda individen i centrum – på så många sätt det motsatta mot den socialdemokrati som präglat Luleå i många decennier.

Hbtq-personers hälsa, öppna arbetsplatser, stärkt hbtq-perspektiv i föreningslivet och att motverka våld i nära relationer bör särskilt prioriteras. Det bör till exempel vara rimligt att ställa tydliga krav på idrotts- och föreningslivet att inkludera hbtq-perspektiv för att bli beviljande bidrag från offentliga medel.

I arbetet mot våld i nära relationer behöver även perspektivet om samkönade par tas in i det preventiva arbetet såväl som i arbetet med att skydda dem som utsatts. Ett stärkt hbtq-perspektiv är vidare väldigt viktigt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt då sexuell läggning eller könsidentitet ofta kan vara en anledning till att någon utsätts.

Alla som utsätts för våld i nära relationer, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, har rätt till skydd och stöd. Därför är det viktigt att socialtjänsten och skyddade boenden inte utgår från heteronor¬mativa mönster och att hbtq-kompetens stärks inom dessa verksamheter. Det är även tydligt att det behövs mer kunskap om våld i samkönade relationer, relationsvåld riktat mot transpersoner och hedersrelaterat våld som sker på grund av sexuell läggning.

Fredrik Saweståhl

Förbundsordförande

för Öppna Moderater(Moderaternas hbt-förbund)

Anders Josefsson

Gruppledare för Moderaterna i Luleå

Nihad Zara

Föreningsordförandeför Moderaterna i Luleå