Klubbvikens havsbad ägs av kommunen men arrenderas av Brändögruppen AB. Företaget vill köpa anläggningen men det förutsätter att den får byggas ut och moderniseras.

Därför har kommunen tagit fram en ny detaljplan för anläggningen. Den innehåller ett nytt konferenshotell och nya stugor, bland annat på det hittills oexploaterade området ut mot havet i sydöst.

Skepsis
Planen har nu varit ute på remiss och möts av stor skepsis från länsstyrelsen och kommunens eget miljökontor. De pekar på att det är naturvärden av riksintresse som hotas av planerna.

Båda instanserna pekar på riskerna för ökade skador och ökat slitage på den känsliga naturmiljön: "Sandöklubben med omgivningar är ett av de viktigaste naturområden vi har i kommunen, tillika något av de mest ömtåliga man kan hitta", skriver miljöchef Mats-Åke Bygdemark som ett exempel.

Miljökontoret vill inte ha en stugby på havssidan och man vill inte tillåta någon avverkning alls i den "sandtallskog" som dominerar området och som betraktas som mycket skyddsvärd, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Miljökontoret vill även att det nya konferenshotellet "dras ner så mycket som möjligt".

Tveksamma
Länsstyrelsen pekar på att flera områden på Sandön planeras bli naturreservat och det största av de områdena ligger i direkt anslutning till planområdet. Det vore bättre att de delarna av området i stället får ingå i det framtida reservatet, menar länsstyrelsen.

Både länsstyrelsen och miljökontoret är också tveksamma till att planen vill upphäva strandskyddet inom området och ställer villkor för ett sådant beslut. Miljökontoret är rädd för vedplockning och vill inte tillåta eldstäder i stugorna.

Planarkitekt Maria Hildén på kommunen har arbetat med planförslaget och har noterat kritiken.

- Vi är inte överens på alla punkter, den stora frågan handlar om hur man ska väga olika riksintressen mot varandra. De har tryckt väldigt mycket på naturintresset och väldigt lite om att det här är ett område som är av riksintresse för turism också, säger hon.

Kan detta leda till att utvecklingen stannar av?

- Jag tror inte det, samrådet är en del i processen och det är viktigt att vi kommer fram till det bästa i förslaget.

Kan ni ändra detaljplanen?

- Jag vet inte om vi kan hitta en lösning så att de blir nöjda, det är fler intressen som också ska tillgodoses, säger Maria Hildén.

Hon hoppas att planen antas under våren vilket i så fall gör att projektet kan komma igång till sommaren 2012.

Göran Widén är vd på Brändögruppen. Han vill inte kommentera kritiken mot planen förrän man hunnit studera remissvaren.

- Det var lite tråkigt att läsa länsstyrelsens svar men vi vill vänta tills nästa vecka, säger han.

Övriga remissinstanser har inga synpunkter med undantag av Luleå hamn och Sjöfartsverket. De påpekar att det finns flera installationer i området till hjälp för sjöfarten och att dessa måste skyddas och underhållas.