Insändare Svar på insändare från signaturen ”Undrande” (23 juli och 8 augusti) samt Emma Engelmark och Kent Ögren (1 augusti)

Hyresgästföreningen har tidigare varit kritisk till både utförsäljningarna av allmännyttans bestånd, och den vinstutdelning som följde. Vi ser nu att debatten blossat upp igen.

I den senaste debatten har hänvisningar gjorts till viss lagstiftning och regelverk. Vi vill inte här fördjupa oss i ytterligare lagstiftning – huruvida vinstutdelningen är lagenlig eller ej, även om det finns frågetecken.

Men även om Lulebos ägare hanterat frågan inom ramen för gällande regelverk, säger det inget om hur bra, dåliga eller rimliga de bakomliggande politiska motiven varit. För i samma stund som pengarna lyfts ur bolaget för finansiering av olika kommunala satsningar blir det en politisk fråga.

Men framför allt är det en rättvisefråga kring vilka principer som ska vara vägledande för hur kostnader, förluster, intäkter och vinster bör fördelas mellan medborgare och hyresgäster.

Engelmark och Ögren skriver i sitt debattsvar till ”Undrande” 2019-08-01 att ”De vinster som uppstod när en del av Lulebos lägenheter såldes 2015–2016 tillhör inte enbart bolaget, utan tvärtom alla Luleåbor. Därför är det högst rimligt att kommunen som ägare tog ut en mindre del av vinsten och i sin tur kunde använda dessa medel för att upprusta stadsdelar, bygga lekplatser, bygga Hertsö badhus med mera. Allt utan att behöva låna pengar som ska betalas av kommande generationer. Lulebos ekonomi, renovering och underhåll av fastigheter och nybyggnation måste hyresintäkterna bära.”

Problemet här är att det alltid går att motivera att hyresintäkterna, och då hyresgästerna, ska bära kostnader och täcka negativt resultat. Omvänt är det även lätt att motivera varför eventuell vinst tillhör medborgarna, som nu görs av Engelmark och Ögren. I detta uppstår en principiell likriktning där ett positivt resultat tillhör det allmänna, men förluster förblir hyresgästernas.

Det är riktigt att vinstutdelningen har underlättat finansiering av nämnda satsningar. Men vad som inte nämns av Engelmark och Ögren är möjligheten att finansiera underhåll av lägenhetsbeståndet blir sämre än vad som varit nödvändigt om pengarna stannat i bolaget, ett underhållsbehov som istället nuvarande och framtida hyresgäster förväntas betala. Det är också tack vare hyresintäkterna från hyresgästerna det överhuvudtaget funnits ett bestånd att sälja.

Om vi tolkar Engelmark och Ögren rätt, kan vi mellan raderna utläsa att en vinstutdelning var motiverad för att vinsten inte kan härledas från ett positivt driftnetto, utan från försäljning. Ska vi förvänta oss att samma princip gäller det omvända - att kostnader eller förluster som uppstår på grund av något utöver drift och standardunderhåll också bör täckas upp av ett aktieägartillskott?

Styrelsen Hyresgästföreningen Luleå