Insändare Svar till Ugglan ”Bara diffusa besked om Norrbotniabanan”, publicerad i Kuriren 24 oktober. 

Trafikverkets tydliga svar till Ugglan och andra läsare är att Norrbotniabanan ska byggas. Men ett stort infrastrukturprojekt som Norrbotniabanan byggs inte på en dag!

Det här är var vi gör just nu:

Järnvägsplanen för sträckan Umeå-Dåva har fått laga kraft. 

Vi har genomfört och planerar för en rad olika arbeten. 2024 planerar vi för trafikstart.

En rad olika förberedande pågår med att bland annat avverkning, sökning av oexploderad ammunition, byggnation av ersättningsvägar och flytt av en kraftledning. Under nästa år kommer några av de större entreprenaderna att komma igång. 

 

På sträckan Dåva-Skellefteå planerar vi för trafikstart 2030.

Just nu färdigställer vi järnvägsplanerna för sträckan Dåva–Skellefteå, och de beräknas vara klara under 2020. Därefter kommer planerna att lämnas in för fastställelse och kring 2024 räknar Trafikverket vara igång med de stora entreprenaderna.

 

Trafikverket måste få ett uppdrag av regeringen för järnvägssträckan Skellefteå-Luleå, för att gå vidare.
I den nationella transportplanen för 2018-2029 har regeringen avsatt cirka sju miljarder för sträckan Umeå–Skellefteå. I januariöverenskommelsen finns Norrbotniabanan angiven som en särskild punkt, ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras”. Vi väntar nu på att regeringen ska revidera infrastrukturplanen vilket normalt görs vart fjärde år. När regeringen ger klartecken kan vi starta arbetet med att ta fram järnvägsplaner för Skellefteå–Luleå. Och det är först då som vi kan analysera hur järnvägen på bästa sätt kan ansluta Luleå C. Om det blir via ett västligt eller östligt alternativ kan vi inte svara på idag. I järnvägsutredningen från 2008 beskrivs de olika saker som vi behöver ta hänsyn till, bland annat klimatet med hårda isvintrar. 

 

Vi följer den demokratiska processen där berörda ska få tycka till om Norrbotniabanans dragning.
Att bygga en helt ny järnväg består av så mycket mer än att bara rulla ut räls. Vi ska förutom 270 km järnväg även bygga 550 km vägar, 250 broar, 3 resecentrum och 4–5 regionala tågstationer. Det är ett stort projekt och det tar tid och måste få ta tid. Det är viktigt att vi gör rätt från början och det måste finnas tid för alla berörda att få komma till tals.

Vill signaturen ”Ugglan” se hur arbetet med Norrbotniabanan framskrider är denne välkommen att besöka oss.

Urban Eriksson

Trafikverket